Struktura Oddziału Nadzoru Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w Gnieźnie.

 • Sekcja Epidemiologii

   

  ul. Św. Wawrzyńca 18, 62-200 Gniezno

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

  Sekcja Epidemiologii realizuje zadania w dziedzinie zapobiegania i zwalczania chorób.

  1. Weryfikuje rejestrowane zachorowania na choroby zakaźne w oparciu o Międzynarodową Statystyczną Klasyfikację Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10).
  2. Analizuje i ocenia sytuację epidemiologiczną w zakresie chorób zakaźnych.
  3. Prowadzi nadzór merytoryczny nad dochodzeniami w ogniskach chorób zakaźnych.
  4. Prowadzi nadzór epidemiologiczny i wirusologiczny nad grypą w systemie SENTINEL.
  5. Rejestruje, opracowuje i analizuje ogniska zbiorowych zatruć pokarmowych.
  6. Opracowuje informacje na temat chorób szerzących się epidemicznie, dokonuje analiz i ocen epidemiologicznych, w tym systematycznej oceny sytuacji epidemiologicznej na obszarze powiatu.
  7. Tworzy procedury postępowania na wypadek wystąpienia szczególnie niebezpiecznych chorób zakaźnych.
  8. Sprawuje bieżący nadzór, ocenia działania mające na celu wczesne wykrycie i likwidację ognisk szczególnie niebezpiecznych chorób zakaźnych.
  9. Sprawuje ciągły nadzór mający na celu wczesne wykrycie i likwidację skutków użycia broni biologicznej.
  10. Podejmuje działania związane z systemem wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami oraz atakami biologicznymi (RAS(BICHAT)* .
  11. Opracowuje i ocenia stan sanitarny zakładów opieki zdrowotnej.
  12. Sprawuje nadzór nad zakażeniami zakładowymi i drobnoustrojami alarmowymi .**
  13. Sporządza miesięczne raporty o zgonach i podejrzeniach zgonów z powodu chorób zakaźnych.
  14. Sporządza raporty (miesięczne, kwartalne, roczne) o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na wybrane choroby zakaźne.
  15. Sprawuje nadzór nad wykonywaniem szczepień ochronnych na terenie powiatu oraz przeprowadza analizy w tym zakresie.

  *RAS(BICHAT ( Rapid Alert System for Biological and Chemical Agent Attacks (system wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami oraz atakami biologicznymi i chemicznymi, obejmujący kraje UE).
  **Drobnoustroje podlegające rejestracji są izolowane z zakażeń objawowych lub inwazyjnych. Przypadki bezobjawowej kolonizacji nie podlegają rejestracji. Wykrycie drobnoustroju może być uzyskane w wyniku przeprowadzonego badania mikrobiologicznego lub pośrednio, np. wiarygodnymi testami serologicznymi lub metodami histopatologicznymi.

  Drobnoustroje alarmowe to m.in.:
  - gronkowiec złocisty (Staphylococcus aureus) oporny na metycylinę (MRSA) lub glikopeptydy (VISA lub VRSA);
  - enterokoki (Enterococcus spp.) oporne na glikopeptydy (VRE);
  - pałeczki z gatunków Salmonella spp.,Shigella spp. oraz Campylobacter jejuni;
  - pałeczka krztuśca (Bordetella pertussis);
  - wirusy: ospy wietrznej, odry, grypy, rota, syncytialny, zapalenia wątroby typu B i C, nabytego niedoboru odporności u ludzi (HIV).

  Ważne informacje

  Ważne informacje

  Choroby zakaźne

  Choroby zakaźne

  Pliki do pobrania

  Pliki do pobrania

 • Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

   

  ul. Św. Wawrzyńca 18, 62-200 Gniezno

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

  Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku przeprowadza kontrole przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności, produkcji i obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, kosmetykami oraz warunkami żywienia zbiorowego.
  Do zadań Sekcji Higieny Żywności, Żywienie i Przedmiotów Użytku należy w szczególności:

  • realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa żywności i żywienia, w tym nadzór nad warunkami produkcji i obrotu oraz bezpieczeństwem zdrowotnym środków spożywczych, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków, a także przestrzegania przepisów o organizmach genetycznie zmodyfikowanych i genetycznie zmodyfikowanej żywności;
  • prowadzenie urzędowych kontroli w zakładach produkcji i obrotu żywności, żywienia materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością;
  • ocena bezpieczeństwa żywności produkcji krajowej, pochodzenia unijnego oraz z importu;
  • pobór próbek środków spożywczych, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków do badań w ramach monitoringu i urzędowej kontroli żywności;
  • sprawdzanie realizacji zasad dobrej praktyki higienicznej (GHP), dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) oraz systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP) w obiektach produkcji i obrotu żywnością;
  • udział w prowadzeniu dochodzeń epidemiologicznych w przypadkach wystąpienia ognisk zatruć pokarmowych;
  • przygotowywanie informacji o stanie sanitarnym zakładów żywnościowo-żywieniowych dla organów administracji rządowej i samorządowej;
  • sprawowanie nadzoru zapobiegawczego, w tym udział w odbiorach zakładów żywnościowo-żywieniowych oraz produkujących lub wprowadzających do obrotu materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością;
  • nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących kosmetyków w zakresie warunków produkcji, znakowania oraz posiadanej dokumentacji;
  • wydawanie świadectw spełnienia wymagań zdrowotnych przez środki spożywcze, materiały lub wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością przekraczające granicę;
  • prowadzenie oceny jakości żywienia różnych grup ludności w zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego i sporządzanie informacji z tego zakresu dla organów administracji rządowej i samorządowej;
  • podejmowanie działań w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) oraz Wspólnotowego Systemu Szybkiego Powiadamiania o Produktach Niebezpiecznych (RAPEX) w odniesieniu do kosmetyków;
  • prowadzenie i uaktualnianie elektronicznej bazy danych dotyczącej zakładów żywnościowo-żywieniowych.
  • podejmowanie działań w zakresie wprowadzania i egzekwowania prawidłowego znakowania żywności zawierającej organizmy genetycznie modyfikowane.
  • udzielanie       porad grzybowych i dokonywanie oceny grzybów świeżych wprowadzanych do obrotu;
  • prowadzenie analizy zagrożeń zdrowotnych w oparciu o uzyskane materiały z działalności kontrolnej, badań laboratoryjnych oraz podejmuje stosownych działań prozdrowotnych;
  • prowadzenie postępowania administracyjno-egzekucyjnego;
  • współpraca z jednostkami zajmującymi się ochroną zdrowia, odpowiednimi komórkami organizacyjnymi WSSE w Poznaniu oraz innymi komórkami organizacyjnymi PSSE, organami samorządu terytorialnego w zakresie określonym przez ustawę o Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
  • ocena prawidłowości znakowania środków spożywczych wytwarzanych i wprowadzanych do obrotu oraz kosmetyków zgodnie z wymaganiami zawartymi w obowiązujących przepisach prawnych.
  • prowadzenie działalności w zakresie promocji zdrowia;
  • prowadzenie postępowania w przypadku zgłoszenia przez konsumentów interwencji o stwierdzonych nieprawidłowościach w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze.
  Ważne informacje

  Ważne informacje

  Bezpieczeństwo żywności

  Bezpieczeństwo żywności

 • Sekcja Higieny Komunalnej

   

  ul. Św. Wawrzyńca 18, 62-200 Gniezno

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

  1. Działalność Sekcji polega na sprawowaniu nadzoru sanitarnego nad urządzeniami zaopatrzenia w wodę, nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i jakością wody w kąpieliskach oraz basenach kąpielowych, nadzoru nad obiektami użyteczności publicznej, w tym pomiotami wykonującymi działalność leczniczą, domami pomocy społecznej, obiektami usługowymi itp.

  2. Sekcja Higieny Komunalnej prowadzi działania w zakresie bieżącego nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi:

  - podmiotów wykonujących działalność leczniczą,

  - domów pomocy społecznej,

  - obiektów świadczących usługi hotelarskie, ośrodków turystyczno-wypoczynkowych,

  - zakładów fryzjersko-kosmetycznych, odnowy biologicznej, tatuażu, masaży, solariów,

  - urządzeń wodnych wraz z poborem próbek wody do badań laboratoryjnych,

  - basenów kąpielowych i kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli,

  - obiektów i środków transportu publicznego (m.in. dworce PKP i PKS, pociągi, autobusy i inne),

  - innych obiektów: pralni, obiektów kulturalnych, obiektów sportowych, rekreacyjnych (zielonych) cmentarzy, zakładów pogrzebowych, stacji paliw itp.

  - obiektów powodujących uciążliwości dla ludzi.

  3. Prowadzi monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na zasadach określonych przepisami prawa.

  4. Opracowuje informacje, komunikaty, oceny i sprawozdania dotyczące:

  - jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

  - jakości wody przeznaczonej do kąpieli w kąpieliskach zorganizowanych oraz miejscach wykorzystywanych do kąpieli,

  - stanu sanitarnego podmiotów wykonujących działalność leczniczą, obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc turystyczno-wypoczynkowych na terenie powiatu gnieźnieńskiego.

  5. Wydaje oceny higieniczne materiałów i wyrobów stosowanych w procesach uzdatniania wody i dystrybucji wody.

  6. Dokonuje zatwierdzania systemu jakości prowadzonych badań wody dla laboratoriów zewnętrznych funkcjonujących na terenie powiatu gnieźnieńskiego.

  7. Rozpatruje zgłoszenia, interwencje i skargi dotyczące zagrożeń zdrowotnych w zakresie zagadnień higieny komunalnej.

   

  Wytyczne GIS w sprawie wymagań jakości wody na pływalniach

  Wytyczne GIS w sprawie wymagań jakości wody na pływalniach

  Hałas

  Hałas

  Prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej z psem przewodnikiem

  Prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej z psem przewodnikiem

  Występowanie insektów w blokach mieszkalnych

  Występowanie insektów w blokach mieszkalnych

  Ocena jakości wody w kąpieliskach

  Ocena jakości wody w kąpieliskach

 • Sekcja Higieny Pracy

   

  ul. Św. Wawrzyńca 18, 62-200 Gniezno

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

  Główne zadania Sekcji Higieny Pracy:

  1. Opracowywanie strategii nadzoru i kontroli zakładów pracy w zakresie higieny pracy;

  2. Prowadzenie oraz koordynowanie wykonywania na obszarze powiatu gnieźnieńskiego czynności kontrolnych w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące:

  - higieny środowiska pracy;

  - utrzymania należytego stanu sanitarno – higienicznego zakładów pracy;

  - warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy;

  - przestrzegania przez wprowadzających do obrotu oraz dalszych użytkowników substancji chemicznych i mieszanin przepisów obowiązujących w tym zakresie;

  - warunków i ograniczeń wprowadzania do obrotu i stosowania oraz właściwości środków powierzchniowo czynnych i detergentów zawierających środki powierzchniowo czynne;

  - przestrzegania przez wprowadzających do obrotu prekursory kategorii 2 i 3 obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;

  - wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowania w działalności zawodowej ;

  3. Przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie czynności związanych z postępowaniem administracyjnym w pierwszej instancji w sprawach dotyczących warunków higieniczno – sanitarnych w środowisku pracy i chorób zawodowych;

  4. Opracowywanie ocen i analiz w zakresie środowiska pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe na potrzeby władz wojewódzkich i powiatowych;

  5. Współpraca z Państwową Inspekcją Pracy, Strażą Pożarną, Centralnym Biurem Śledczym, Policją, Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy, Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Farmaceutycznej, Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej, Inspektoratem Ochrony Roślin i Inspektoratem Ochrony Środowiska – w zakresie występujących zagrożeń w środowisku pracy i chorób zawodowych;

  6. Prowadzenie działalności w zakresie promocji zdrowia w zakładach pracy;

  7. Prowadzenie nadzoru w zakresie środków zastępczych.

  Ważne informacje

  Ważne informacje

 • Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży

   

  ul. Św. Wawrzyńca 18, 62-200 Gniezno

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

  Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego prowadzi kontrole przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące higieny pomieszczeń i sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych oraz w ośrodkach wypoczynkowych, a w szczególności:
  1. Prowadzi bieżący nadzór sanitarny w placówkach nauczania i wychowania oraz na wyższych uczelniach.
  2. Nadzoruje przestrzeganie wymagań sanitarno-higienicznych w odniesieniu do:
  - pomieszczeń i sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach nauczania i wychowania,
  - ergonomii stanowisk pracy uczniów i dzieci przedszkolnych (dostosowanie mebli do wzrostu dziecka),
  - higieny pracy umysłowej uczniów (ocena rozkładów zajęć lekcyjnych),
  - placówek i sposobu organizacji wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży.

  Wypoczynek dzieci i młodzieży

  Wypoczynek dzieci i młodzieży

  Zalecenia dotyczące tornistrów szkolnych

  Zalecenia dotyczące tornistrów szkolnych

  Problematyka wszawicy

  Problematyka wszawicy

  Higieniczny rozkład zajęć lekcyjnych

  Higieniczny rozkład zajęć lekcyjnych

  Opieka nad dziećmi w wieku do 3 lat

  Opieka nad dziećmi w wieku do 3 lat

  Wytyczne dla sal zabaw

  Wytyczne dla sal zabaw

  Ergonomia stanowiska pracy ucznia

  Ergonomia stanowiska pracy ucznia

  Higiena rąk

  Higiena rąk

  Poradnik opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat

  Poradnik opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat

 • Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

   

  ul. Św. Wawrzyńca 18, 62-200 Gniezno

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

  Stanowisko ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:
  1. Uzgadnia w ramach oceny oddziaływania na środowisko, projekty dokumentów strategicznych, m.in. studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miast, gmin, powiatów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, plany gospodarki odpadami wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i inne.
  2. Uzgadnia warunki w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

  Pliki do pobrania

  Pliki do pobrania

 • Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia

   

  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gnieźnie Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia realizuje zapisy ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

  Art. 6. Państwowa Inspekcja Sanitarna inicjuje, organizuje, prowadzi, koordynuje i nadzoruje działalność oświatowo-zdrowotną w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych, a w szczególności:  

  1) inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzowania zasad higieny i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy; 

  2) pobudza aktywność społeczną do działań na rzecz własnego zdrowia; 

  3) udziela porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi; 

  4) ocenia działalność oświatowo-zdrowotną prowadzoną przez szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze, szkoły wyższe oraz środki masowego przekazywania, podmioty lecznicze oraz inne podmioty, instytucje i organizacje, a także udziela im pomocy  w prowadzeniu tej działalności.

  Pracownicy Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia realizują ww. zadania wśród różnych grup odbiorców w tym: dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz ich rodziców i opiekunów, dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz ich rodziców i opiekunów, a także dla ogółu społeczeństwa. Programy, akcje i działania informacyjno – edukacyjne podejmowane są w ramach: profilaktyki palenia tytoniu, HIV/AIDS,  chorób  zakaźnych, nowotworowych, popularyzowania zasad  racjonalnego żywienia i aktywności fizycznej. Szczególne znaczenie mają działania z zakresu edukacji zdrowotnej, które wynikają z potrzeb społeczeństwa lokalnego i realizowane są przy współpracy z jednostkami samorządowymi, placówkami ochrony zdrowia, służbami mundurowymi, organizacjami, stowarzyszeniami, lokalnymi mediami.

  Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą programów, konkursów, akcji i innych działań oraz zapraszamy do włączania się i korzystania z naszych propozycji.

  Pracownicy OZ i PZ PSSE Gniezno:

  Ewa Cybułka

  Ewa Krzyżańska

  adres: Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna

  ul. św. Wawrzyńca 18

  62-200 Gniezno

   

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

  Profilaktyka Palenia Tytoniu

  Profilaktyka Palenia Tytoniu

  Mamo Tato co Wy na to

  Mamo Tato co Wy na to

  Zrób Test na HIV

  Zrób Test na HIV

  Trzymaj formę

  Trzymaj formę

  Wybierz życie - Pierwszy krok

  Wybierz życie - Pierwszy krok

  Profilaktyka Raka Piersi

  Profilaktyka Raka Piersi

  Swiss Contribution

  Swiss Contribution

  Dopalacze

  Dopalacze

  Wszawica

  Wszawica

  Skąd się biorą produkty ekologiczne

  Skąd się biorą produkty ekologiczne